Op dinsdag 11 oktober hielden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Een verslag volgt binnenkort, maar hier vindt u alvast de belangrijkste punten van deze ALV:
  • De begroting 2016-2017 (inclusief een gelijkblijvend contributiebedrag) werd goedgekeurd.

  • De bestuursleden Jos Bergers en Han Nicolaas werden zonder tegenkandidaten herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.

  • De vergadering heeft positief gereageerd op het advies van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

  • De interne competitie wordt voorlopig in de huidige vorm voortgezet. Dat wil zeggen dat er in één groep wordt gespeeld, waarbij alle leden worden verdeeld in A- en B-spelers. Er wordt bekeken of de winterkampioen en de zomerkampioen aan het eind van het seizoen een match kunnen spelen om het algehele kampioenschap.

  • In december 2016 bestaat sv Pomar 70 jaar hetgeen uiteraard op gepaste wijze zal worden gevierd. Er is inmiddels een feestcommissie benoemd bestaande uit Hans Mudde, Frits Berendse, Loek Beekman en Han Nicolaas. Briljante/ludieke/flitsende ideeën kunt u kenbaar maken bij één van deze mensen.

  • Tevens wordt dit jaar de 50e editie van het Pomartoernooi gehouden en wel op zaterdag 17 december in onze eigen speellocatie.

  • De barcommissie, verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, de inrichting en het beheer van de keuken en het afrekenen van de consumpties, bestaat ook dit seizoen uit Loek Beekman, Wil Kauffman en Han Nicolaas.