Op dinsdag 10 oktober hielden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Een verslag volgt binnenkort, maar hier vindt u alvast de belangrijkste punten van deze ALV:
  • De bestuursleden Perry van der Meer en Frits Berendse werden herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar in de functies van resp. penningmeester en wedstrijdleider. Het bestuurslid Han Nicolaas (webmaster/redacteur) werd gekozen als nieuwe voorzitter, daarmee werd een 10-jarige periode waarin Perry van der Meer het voorzitterschap naast het penningmeesterschap uitoefende, afgesloten.

  • De begroting 2017-2018 (inclusief een gelijkblijvend contributiebedrag) werd goedgekeurd.

  • De vergadering heeft positief gereageerd op het advies van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

  • De interne competitie wordt voorlopig in de huidige vorm voortgezet. Dat wil zeggen dat er in één groep wordt gespeeld, waarbij alle leden worden verdeeld in A- en B-spelers.

  • Dit jaar wordt de 51e editie van het Pomartoernooi gehouden en wel op zaterdag 16 december in onze eigen speellocatie.

  • De barcommissie, verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, de inrichting en het beheer van de keuken en het afrekenen van de consumpties, bestaat dit seizoen in ieder geval uit Loek Beekman en Han Nicolaas. Aangezien Wil Kauffman zich heeft teruggetrokken uit deze commissie, zijn we op zoek naar een nieuwe derde man.